หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน ( Play and learn)

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา
จัดโครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน ( Play and learn)
ณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด หมู่ที่ 2 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com