หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 25 ก.ค. 61 บ้านสงขลาจัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกๆในความอุปการะฯ ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่างๆ บริเวณใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ สมควรอย่างยิ่งที่ปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจ และซาบซึ้งเห็นคุณ ค่าทางศาสนา และประเพณีอันดีงาม

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com