หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาร่วมโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com