หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
ต้อนรับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ เยี่ยมเด็กๆในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com