หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “เปิดโลกนิทานสานฝัน และเดินด้วยกันในถนนเด็กเดิน”

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการ “เปิดโลกนิทานสานฝัน และเดินด้วยกันในถนนเด็กเดิน”
ณ ลานกลางแจ้ง ภายในบ้านสงขลา วันที่ 30 ก.ค. 59 เวลา 09.00 – 21.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มาเป็นประธานเปิดงาน บ้านสงขลาได้เชิญหน่วยงานต่างๆในสังกัด ดย. และ พม. ในภาคใต้ตอนล่างมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น จัดนิทรรศการเปิดโลกนิทาน การจัดซุ้มออกร้านขายอาหาร,เครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่บ้านสงขลาและสถานสงเคราะห์ต่างๆที่มาร่วมงาน การแสดงบนเวทีของลูกๆในความอุปการะฯ การแสดงดนตรีของวงดนตรีทหารเรือ ฯลฯ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com