หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมวัน อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

วันที่ 30,31 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 - 21.00 น. นำเด็กและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบ ๆ พระนอนองค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขล

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com