หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ต้อนรับ คณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ต้อนรับ คณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน จากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีจังหวัดลำพูน บรรยายสรุปภารกิจหน่วยงาน และนำเยี่ยมชมอาคารสถานที่

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com