หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมโครงการ “สานพลังผู้สูงวัย คนไทยอยู่ดีมีสุข”

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ร่วมกิจกรรมออกบูธ ในตลาดภูมิปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาวิถีชุมชน โครงการ “สานพลังผู้สูงวัย คนไทยอยู่ดีมีสุข”
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com