หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรม "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 4

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 4 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัดฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัด เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดกับส่วนราชการ ต่าง ๆ
ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมืองสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ มี นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุข, นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ พร้อมผู้บริหารในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดย พมจ.สงขลา มีการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะนำคลินิคทันตกรรม สสจ. สงขลา และมีส่วนราชการร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานด้วย

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com