หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร


โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร : ศูนย์วิทย์คอนคืนความสุขให้เธอเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้จัดเด็กๆในความอุปการะฯที่เรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมและมัธยม และเด็ก ๆ จากชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ในโครงการ วิทยาศาสตร์สัญจร : ศูนย์วิทย์คอนคืนความสุขให้เธอเยาวชน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561
ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต สร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเป็นการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com