หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ ออกพื้นที่มอบทุนการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวขาดแคลนในชุมชนปีงบประมาณ 2559 ในเดือน มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com