หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดเด็ก ๆ ในความอปุการะฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน กับคณะเจ้าหน้าที่จากสายการบินนกแอร์ ในโครงการ “ปันฝัน ปันยิ้ม” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ วันที่ 11 มิถุนายน 2559

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com