หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อทบทวนความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2559
วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม และลานกลางแจ้งภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com