หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการพัฒนาบุคลากร รุ่น 1

เพื่อเพิ่มพลังและสร้างแรงจูงในการปฎิบัติงานของข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ครูดาล่องแก่ง โฮมสเตย์ อ.มะนัง จ.สตูล
รุ่น 1 วันที่ 13 – 15 พ.ค. 61

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com