หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

บ้านสงขลายินดีต้อนรับ นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. ในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์ฯ ได้พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมลูกๆในความอุปการะฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

**************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com