หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558

เพื่อให้เด็กในความอุปการะฯ ได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีความสามัคคีในหมู่คณะ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ได้เรียนรู้อาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคต และมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภค ตลอดจนค้าขายเพื่อเพิ่มรายได้

**********************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com