หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรม งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เม.ย. 62 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม งาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดสงขลา จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานสังกัด พม.จ.สงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com