หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ แข่งกีฬาสี ประจำปี 2562 “ดีสนีย์แลนด์เกมส์”

โครงการ แข่งกีฬาสี ประจำปี 2562 “ดีสนีย์แลนด์เกมส์” วันที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ แต่ละฝ่ายงาน และเพิ่มความรักความอบอุ่น ระหว่างเด็กในความอุปการะ กับเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดู ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี รู้จักกติกามารยาท ฝึกความอดทน และมีน้ำใจนักกีฬา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com