หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตตามช่วงวัย

วันที่29 มีนาคม 2562 ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตตามช่วงวัย นำเด็กในความอุปการะฯ อายุ 10-18 ปี ทัศนศึกษา ที่ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com