หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

กิจกรรม แม่ลูก 5 ส.

ข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ และลูก ๆ ในความอุปการะฯ ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสถานที่
ประจำเดือน มี.ค. 61

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com