หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

เที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง

วันที่ 18 มี.ค. 59 บ้านสงขลา นำเด็กเล็กในความอุปการะฯ อายุ 6 – 9 ปี พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
เที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา เด็ก ๆ ได้เล่นน้ำตกกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
โดยมีเจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย อย่างใกล้ชิด

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com