หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส” ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยงานพยาบาลสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ประสานงานนำคณะทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลสงขลาเข้ามาตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก ให้กับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com