หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยกาชาดเคลื่อนที่


“โครงการกาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง”
นำโดยนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา บ้านสงขลาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเดือนละ 2 ครั้ง
โดยนำเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขนม ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียน
และเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับคณะเหล่ากาชาด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ โรงเรียนบ่อสระวิทยาทาน
หมู่ที่ 8 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

**********************

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์