หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายนอก ที่ให้การสนับสนุน/ให้ความอนุเคราะห์ อาคาร-สถานที่ และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแล เลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com