หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

นางสาวกมลพัฒน์ นนตรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นำนางสาวกรรณิการ์ คงปาน เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เข้าพบ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น พร้อมรับโอวาท โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานกว่า 950 คน วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com