๑. เพื่อสงเคราะห์ เลี้ยงดู และพัฒนา เด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
๒. เพื่อการศึกษาและนันทนาการของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
๓. เพื่อการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต ตลอดจนสร้างความสมบูรณ์แก่ร่างกายและจิตใจของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
๔. เพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์


ตั้งอยู่ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ติดต่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็กถูกทอดทิ้งจังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐
โทร. ๐-๗๔๒๒-๐๒๑๕ / ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙
อีเมล์ : bansongkhla@gmail.com / bansongkhla2@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.bansongkhla.org