หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ส่งเสริมความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยเหลือสังคม”

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ยินดีต้อนรับ คณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยมบ้านสงขลา ได้บริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา
ตามโครงการ กิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งความสุข HAPPY WORKPLACE “ส่งเสริมความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยเหลือสังคม” วันที่ 18 ต.ค. 59

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com