หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่และเด็กๆในความอุปการะฯ ร่วมต้อนรับ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสจัดเลี้ยงอาหารเด็กในความอุปการะฯ ณ สถาน สงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 60 พร้อมเยี่ยมชมลูกๆในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com