หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ 2559

โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (หลักสูตร 5 วัน ) กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 – 4 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าหมาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่/การเลี้ยงปลาดุก


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com