หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ
วันที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 09.09 ณ. ห้องประชุมใหญ่ภายในสถานสงเคราะห์ฯ โดยนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านสงขลาทุกๆคน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการมีจิตสำนึก มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ และร่วมกันร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com