หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ ไฟ - ฟ้า " เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กๆได้ใช้พลังของเขาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับหรือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี และพัฒนาชุมชนของเขาต่อไป"
ได้รับการสนับสนุนโดย TMB bank สำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย โดยจัดวิทยากรฝีมือดี เข้ามาสอนการทำขนมคุกกี้และสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ให้กับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา “ร่วมซื้อทาน เป็นของขวัญของฝากแทนใจ”

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com