หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง” ประจำปี 2563
วันที่ 31 ต.ค.63 เวลา 18.00 – 22.00 น. ภายใน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อให้เด็กๆ ในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้ ถึงประเพณีการลอยกระทงแต่โบราณ และสืบสาน ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com