หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ร่วมกิจกรรมงานบุญ ทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานบุญ ทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมอนุโมทนาทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสืบสานการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com