หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ต้อนรับ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ยินดีต้อนรับ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com