หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมเดิน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”

วันที่ 25 พ.ย. 61 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ
ร่วมกิจกรรมเดิน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” ภายใต้แนวคิด “He For She ปรับพฤติกรรม
เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” : “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง”
ณ บริเวณสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2560 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com