หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมจิตอาสา และจัดกิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 16 พ.ย. 61 คณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยการจัดการและวิทยาศาสตร์ ประเทศมาเลเซีย (MSU) จำนวน 74 คน และอาจารย์ 3 คน เข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสา และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ พร้อมบริจาคสิ่งของ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com