หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง”

วันที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 18.00 – 22.00 น. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง” ประจำปี 2561 ภายใน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อให้เด็กๆ ในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้ ถึงประเพณีการลอยกระทงแต่โบราณ และสืบสาน ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com