หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
โครงการ ประสานใจต้านอัคคีภัย

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการ ประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน กิจกรรมจิตอาสา ก้าวตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 โดยคณะ นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา ร่วมสัมมนา แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย และลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าในทุกๆอาคารสถานที่ของบ้านสงขลา วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com