หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง”

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดงานลอยกระทงประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา18.00 – 22.00 น. ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้เด็กๆในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้ถึงประเพณีการลอยกระทงแต่โบราณ และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป โดยจัดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯทุกๆคนเข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติประเภทต่างๆ และส่งเข้าประกวด การแต่งกายด้วยชุดไทยแบบโบราณ การแสดงบนเวทีของลูกๆบ้านสงขลา
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดการแต่งกายชุดไทยของเจ้าหน้าที่

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com