หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ถนนเด็กเดิน”

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 : โครงการ “ถนนเด็กเดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานเวทีกิจกรรม ภายในบ้านสงขลา จัดให้มีกิจกรรม การจัดซุ้มออกร้านขายอาหาร,เครื่องดื่ม ของเจ้าหน้าที่บ้านสงขลา ให้ลูกๆบ้านสงขลา ตลอดจน ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน พม. ใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ฯ ร่วมกิจกรรมเดินชม เลือกซื้ออาหาร และชมการแสดงของลูกๆในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com