หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ "กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต” (Sport for Development)

วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต” (Sport for Development)
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com