หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ค่ายลูกเสือน้อย” ( Little scout)

โครงการ “ค่ายลูกเสือน้อย” ( Little scout) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล และพื้นที่อาคารกิจกรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยมี เด็ก ๆในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา อายุ 6 – 12 ปี และข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com