หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเขียน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com