หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ
“เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(โหนด-นา-เล)”

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถี โหนด-นา-เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 36 คน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com