หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กโต 12-18 ปี ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ณ น้ำตกโตนปลิว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com