หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ถนนเด็กเดิน” ประจำปีงบประมาณ 2560

ณ ลานกลางแจ้ง ภายในบ้านสงขลา วันที่ 27 ต.ค. 60 เวลา 15.00 – 21.00 น. ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การจัดซุ้มออกร้านขายอาหาร,เครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่บ้านสงขลา ให้ลูกๆบ้านสงขลา ตลอดจน ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน พม. ใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ฯ ได้เดินชมเลือกซื้ออาหาร และชมการแสดงของลูกๆในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com