หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ กีฬาสีบ้านสงขลา ประจำปี 2558 “Aloha Hawaii Game”

บ้านสงขลาจัดโครงการแข่งกีฬาสีภายในสถานสงเคราะห์ประจำปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันที่ดีงาม และความสามัคคี ระหว่างข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกๆบ้านสงขลา โดยจัดให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกๆตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ทุกคน เข้าร่วมเริ่มจากกิจกรรมขบวนพาเหรด โดยแต่งกายแบบฮาวาย และ จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเภทต่างๆ การแข่งขันเกมส์สนุกสำหรับ
พ่อ-แม่-ลูก และจัดงานเลี้ยงเมื่อแข่งกีฬาเสร็จสิ้น จัดกิจกรรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 22.00 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com