หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมตักบาตรเทโว วันออกพรรษาร่วมกับชุมชน
บ้านสงขลานำเด็กๆในความอุปการะฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กไปร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว วันออกพรรษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ร่วมกับชุมชน ณ วัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com