หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ บ้านสงขลาร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี พร้อมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23 ต.ค. 58 เวลา 07.00 น. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com