หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลามอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ครบรอบ 4 ปี เพื่อ สร้างจิตสำนึกให้กับลูกๆ เรียนรู้พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สร้างคุณูปการเอนกอนันต์ให้เกิดขึ้นกับพสกนิกร เเละเสริมสร้างความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com